DOG STATE

SKULL

Skull Bangle

Skull Bangle
price £ 900

Half Skull Bangle

Half Skull Bangle
price £ 850

[DOG STATE x GOLDEN RATIO MFG.CO] Comedy & Tragedy Bangle

[DOG STATE x GOLDEN RATIO MFG.CO] Comedy & Tragedy Bangle
price £ 780

Long Bones Bangle

Long Bones Bangle
price £ 400

Bones Bangle

Bones Bangle
price £ 330

Fetal Skull Jaw Bangle

Fetal Skull Jaw Bangle
price £ 400

SIZE CHART

RING
US UK
1/2 A
3/4 A-1/2
1 B
1 1/4 B-1/2
1 1/2 C
1 3/4 C-1/2
2 D
2 1/4 D-1/2
2 1/2 E
2 3/4 E-1/2
3 F
3 1/4 F 1/2
3 2/1 G
3 3/4 G 1/2
4 H-1/2
4 1/4 I
4 2/1 I-1/2
4 3/4 J
5 J-1/2
5 1/4 K
5 1/2 K-1/2
5 3/4 L
6 L-1/2
6 1/4 M
6 1/2 M-1/2
6 3/4 N
7 O
7 1/4 O-1/2
7 1/2 P
7 3/4 P-1/2
8 Q
8 1/4 Q-1/2
8 1/2 R
8 3/4 R 1/2
9 S
9 1/4 S-1/2
9 1/2 ----
9 3/4 T
10 T-1/2
10 1/4 U
10 1/2 U-1/2
10 3/4 V
11 V-1/2
11 1/4 W
11 1/2 W-1/2
11 3/4 X
12 Y
12 1/4 Y-1/2
12 1/2 Z
12 3/4 Z-1/2
13 ----
13.25 Z1
13 1/2 ----
13 3/4 Z2
14 Z3